O sdružení

Historie

Sdružení právnických osob bylo založeno 6. 3. 2001 pod názvem Výrobci mechanických zabezpečovacích systémů. Zakládajícími firmami byly FAB a. s., ROSTEX VYŠKOV, s. r. o. a TOKOZ a. s. Později se ke sdružení přidala firma HOBES, spol. s r. o. Hlavním předmětem činnosti bylo podporovat zvyšování bezpečnosti v České republice se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality a standardizaci mechanických zabezpečovacích systémů. Funkci předsedy vykonával Ing. Vladimír Bajer (FAB a. s.).

V roce 2007 se stávající členové dohodli na změně stanov a názvu sdružení. Přidaly se firmy TKZ Polná, spol. s r. o. a BERA s. r. o. Vznikl nový název Česká asociace zámků a stavebního kování. Asociace je národním (českým) dobrovolným zájmovým sdružením výrobců zámků a stavebního kování. Novým předsedou na funkční období dvou let byl zvolen Ing. Vladimír Chládek z firmy TOKOZ a.s.

V roce 2011 došlo k fúzi firmy BERA s firmou ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. a současný výčet členů sdružení se tím zúžil na firmy TOKOZ a. s., ROSTEX VYŠKOV, s. r. o., TKZ Polná, spol. s r. o., HOBES, spol. s.r.o. a firmu ASSA ABLOY. Ing. Vladimír Chládek po opětovném zvolení stále setrvává ve funkci předsedy sdružení asociace.

Hlavní cíle a předměty činnosti sdružení

  • Vytvářet možnosti pro setkávání kolegů v oboru, diskutovat zájmy, problémy, možnosti spolupráce v oblastech:

-    spolupráce s pojišťovnami
-    tvorba oborových norem
-    spolupráce se státními institucemi
-    výstavy a veletrhy
-    marketingové průzkumy
-    exportní aktivity
-    ochrana před nekalými dovozy plagiátů, před narušiteli autorských práv
-    spolupráce s certifikačními autoritami a institucemi 
-    být odbornou oponentní autoritou v certifikačních či jiných legislativních procesech a činnostech týkajících se členů
-    vydávání certifikátů a protokolů typu EPD apod.
-    vytváření zákonných bariér pro ochranu tuzemského trhu ve prospěch tuzemských výrobců
-    spolupráce s jinými zájmovými sdruženími
-    rozvíjení povědomí o činnosti sdružení MEZA

  • Podporovat zvyšování bezpečnosti v ČR se zvláštním zřetelem na prevenci kriminality a standardizaci mechanických zabezpečovacích systémů.
  • Shromažďovat a vyhodnocovat relevantní informace o mezinárodním obchodu.

Orgány sdružení jsou:

  1. členská schůze
  2. předseda
  3. sekretář

Jak se stát novým členem asociace?

Další člen může přistoupit ke sdružení tak, že zašle sdružení na adresu jeho sídla žádost o přistoupení do sdružení. Tuto žádost následně projednává členská schůze. Členství nového člena ve sdružení vzniká splněním následujících podmínek:

  • členská schůze rozhodne minimálně 70 % hlasů všech členů sdružení o přijetí nového člena sdružení
  • nový člen sdružení prohlásí, že přistupuje ke stanovám sdružení
  • nový člen sdružení zaplatí sdružení vstupní poplatek ve výši 15.000,- Kč

Přijetí zahraničního člena (tj. člen se sídlem mimo Českou republiku) za člena sdružení je možné jen se souhlasem všech stávajících členů sdružení.

Jsme členy těchto asociací:

            

 

Česká asociace výrobců zámků a stavebního kování – MEZA